Slovenské Thesaurus

synonymum.postis.org
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

Synonyms: u

ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |

:: u ::

uąetri» | uąi» | uąklbnú» | uąkrti» | úąkµabok | uąliapa» | uąpinený | uąpini» | uąµachtilos» | uąµachtilý | ubehnú» | ubezpeči» | ubieha» | ublíľi» | ubliľovanie | úbočie | úbohos» | úbohy | úboľiak | úbor | ubra» | úbytok | ubytova» sa | ubytovňa | učarova» | účastník | účas» | učebnicový | učebný plán | účel | účelný | učenec | učenie | učeník | učenos» | učený | účet | uchádzač | uchádza» sa | ucháň | ucho | uchopenie | uchvacujúci | uchvatiteµ | uchváti» | úchvatný | úchylnos» | učini» | učini» dojem | účinkova» | účinný | účinok | učiteµ | ucíti» | uči» | uči» sa naspamä» | úcta | učtáreň | účtenka | uctieva» | úctivý | účtova» | úctyhodný | úd | údaje | údajný | udalos» | udatnos» | udatný | udavač | udáva» | uda» | udelenie | udelenie akademickej hodnosti | udeli» | údená ryba | údený sleď | uderi» | údes | udiera» | údiv | udivi» | údi» | údolie | udrie» | udrie» sa | udrľova» | udrľova» sa | udupa» | udusi» | udusi» sa | uháňa» | uhasi» | uhladený | uhlík | uhlopriečka | uhlopriečne | uhlopriečny | uhnú» | uhoµ | uhoµná baňa | uhradi» | uhranú» | úhrn | uhýba» | uisti» | ujasni» | uja» sa | ujednanie | ujma | ujs» | ukáľka | ukameňova» | úkaz | ukáza» | ukáza» sa | ukazovateµ | ukazova» | úklad | úkladný | ukloni» sa | ukoji» | úkon | ukončenie | ukončený | ukonči» | ukoristi» | ukradnú» | ukrivdený | ukrivdi» | ukroji» | ukrutník | ukrutnos» | úkryt | ukry» | ukry» sa | ukµudni» sa | ukµudňujúci prostriedok | úľas | úľasne | uľasnutý | úľasný | uletie» | ulica | ulička | uličnica | uličnícky | uličník | uľiera» sa | úľina | ulita | uľitie | uľitočnos» | uľitočný | úľitok | uľívanie | ulízaný | uľi» | úloha | uloľi» | ulomi» | úlomkovitý | úlomok | úlovok | úľµabina | umazaný | umelé hnojivo | umelec | umelecké remeslá | umelos» | umelý | umelý chrup | umiernenos» | umiernený | umiestnený | umiestni» | umrie» | úmrtie | umŕtvi» | úmysel | úmyselne | úmyselný | umy» | unáhlene | únava | únia | unies» | únik | uniknú» | univerzálny | univerzálny liek | univerzita | univerzitný | upada» | úpadok | upáli» | úpätie | upchávka | upcha» | úpenlivo prosi» | upevnenie | upevni» | upevňova» | úpie» | uplakaný | úplatkárstvo | uplatnenie | uplatni» | úplne | úplne zniči» | úplný | uplynú» | upokojenie | upokoji» | upokojujúci | úporný | upotený | upotrebenie | upotrebený | upozornenie | upozorni» | uprata» | upratova» | úprava | upravený | upravi» | upravi» sa | uprený | upresnenie | upresni» | úprimne | úprimnos» | úprimný | úradné | úradný ąimeµ | úradovňa | uragán | uráľka | úraz | urazený | určený | určite | určitý | urči» | ureza» | urieknu» | urobi» | urobi» kópiu | urobi» rados» | úroda | úrodnos» | úrodný | urodzenos» | úroveň | urovna» | urputný | urva» | urýchli» sa | usadenina | usadi» | usadi» sa | usadlos» | usadzova» sa | uschnutý | uschnú» | uschova» | úschovňa | úsečne | úsečnos» | úsek | useknú» | úsilie | usilova» | usilovne | usilovne pracova» | usilovný | úskalie | úskok | uskutočnenie | uskutočni» | úsluľný | uslzený | usmerňova» | usmia» sa | usmieva» sa | usnú» | uspa» | úspeąný | úspech | uspokojenie | uspokojivý | uspokoji» | úspora | usporiadanie | usporiadaný | usporiadateµ | usporiada» | uspori» | úsporný | usrkáva» | ústa | ustálenie | ustálený | ustáli» | ustáli» sa | ustanovi» | ustaraný | ustarostený | ústav | ustavičný | ústny | ustraąený | ústranie | ústredie | ústredňa | ústredný | ústriľok | ustúpi» | ustupova» | usuąi» | usúdi» | úsudok | usudzova» | usvedčenie | úsvit | utaji» | utajovanie | utajovaný | uteąený | utečenec | útecha | útek | útes | utesni» | utíąenie | utiahnu» | utíąi» | utíąi» sa | utiec» | utierka | utláča» | utlačova» | útly | útočisko | útočník | útočnos» | útočný | útok | utrápený | utrati» | utrhnú» | utriedi» | utrie» prach | útrľok | útroby | utrpenie | utuľi» | útulný | útulok | ututla» | útvar | utvori» | utvrdi» | uvádza» | úvaha | uvali» | uváľlivý | uvaľovanie | uvaľova» | uvedenie | uvedomi» si | úver | uverejnenie | uverejni» | uviaza» | uviaznu» | uvidie» | uvies» | uvies» do omylu | uvies» do rovnováhy | uvíta» | úvod | úvodná čas» | úvodný | uvoµni» | uvoµňova» | uvrhnú» | uzákoni» | uzamknú» | uzáver | uzavretý | uzavrie» | uzdravenie | uzdravova» | územie | uzimený | úzko | úzkoprsos» | úzkostlivos» | úzkostlivý | úzkos» | úzky | uzmieri» | uznanie | uznanie vinným | uznáva» | uzna» | uznesenie | uzol | uzurpátor | u»a» | uµahči» | úµak | úµava |
ą | b | č | ď | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | x | z | µ |